Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1340/16 oraz przyłączonych w trb. art. 927 k.p.c., w dniu w dniu 22-01-2024r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wys. 1/2 należącego do Jacka Kowalskiego oraz udziału w wys. 1/2 należącego do Renaty Kowalskiej (obecnie Król) w nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, ul. Broniewskiego 16, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00019932/4. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiąca dz. ewid. 747, obręb 0001 Celestynów, miejscowość Celestynów, gmina Celestynów, powiat otwocki. Powierzchnia działki wynosi 1 049 m2, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce wynosi około 204,00 m kw. (powierzchnię przyjęto na podstawie danych wynikających z kartoteki budynków), powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi około 68,40 m kw. (powierzchnię przyjęto na podstawie danych wynikających z kartoteki budynków).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 887.604,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 665 703,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 88 760,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751

Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Jacka Kowalskiego wynosi 443.802,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 332 851,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Jacka Kowalskiego powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 380,20zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751

Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Renaty Kowalskiej (obecnie Król) wynosi 443.802,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 332 851,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Jacka Kowalskiego powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 380,20zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Otwocku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1170/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.