Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 736/22, w dniu w dniu 27-05-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 05-480 Karczew, Piotrowice, Tabor, Celestynów, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00056256/2, będącej własnością dłużnika: Mariusza Skiby.

Przedmiotową nieruchomość stanowią niezabudowane działki gruntu:
– dz.ew. 16 o pow. 0,34 ha położona w miejscowości Piotrowice, obręb 12 Piotrowice, gmina Karczew
– dz.ew. 52 o pow. 0,21 ha położona w miejscowości Piotrowice, obręb 12 Piotrowice, gmina Karczew
– dz.ew. 988 o pow. 0,16 ha położona w miejscowości Tabor, obręb 13 Tabor, gmina Celestynów
– dz.ew. 1078 o pow. 0,15 ha położona w miejscowości Tabor, obręb 13 Tabor, gmina Celestynów
Łączna powierzchnia działek wynosi 0,86 ha.

Opis poszczególnej działki:
– dz.ew. 16 o pow. 0,34 ha położona jest w miejscowości Piotrowice, obręb 12 Piotrowice, gmina Karczew, powiat otwocki. Sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane rolne oraz łąki. Dz.ew 16 posiada kształt wydłużonego trapezu prostokątnego o szerokości 35 m i długości od 95 m do 107 m. Działka stanowi łąkę. Teren działki nieogrodzony. Działka nie posiada dostępu do żadnej infrastruktury technicznej. Działka ma dostęp do drogi polnej nieutwardzonej dz.ew. 27 o pow. 0,35 ha, użytek dr, obręb Piotrowice. Droga łączy się z drogą dz.ew. 55 o pow. 1,18 ha, użytek dr, oraz z dz.ew. 572 o pow. 0,15 ha, użytek dr, obręb Piotrowice, która następnie dochodzi do drogi krajowej DK 50. Odległość działki od drogi krajowej DK 50 wynosi ok 290 m.

– dz.ew. 52 o pow. 0,21 ha położona jest w miejscowości Piotrowice, obręb 12 Piotrowice, gmina Karczew, powiat otwocki. Sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane rolne oraz łąki. Dz.ew 52 posiada kształt nieforemny zbliżony do litery L wydłużonego trapezu prostokątnego o szerokości od ok 10 m do ok 21 m i długości od 52 m do 109 m. Działka stanowi łąkę. Teren działki nieogrodzony. Działka nie posiada dostępu do żadnej infrastruktury technicznej. Działka ma dostęp do drogi polnej nieutwardzonej dz.ew. 55 o pow. 1,18 ha, użytek dr. Droga łączy się z drogą dz.ew. 572 o pow. 0,15 ha, użytek dr, obręb Piotrowice, która następnie dochodzi do drogi krajowej DK 50. Odległość działki od drogi krajowej DK 50 wynosi ok 210 m.

– dz.ew. 988 o pow. 0,16 ha położona jest w miejscowości Tabor, obręb 13 Tabor, gmina Celestynów, powiat otwocki. Sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne, droga krajowa DK 50 od wschodniej strony oraz łąki o zachodniej strony. Dz.ew 988 posiada kształt wydłużonego prostokąta o szerokości ok 2 m i długości 719 m. Działka stanowi las. Działka ma dostęp do drogi krajowej DK 50. Teren działki nieogrodzony. Działka nie posiada dostępu do żadnej infrastruktury technicznej.

– dz.ew. 1078 o pow. 0,15 ha położona jest w miejscowości Tabor, obręb 13 Tabor, gmina Celestynów, powiat otwocki. Sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne, droga krajowa DK 50 od zachodniej strony oraz łąki o wschodniej strony. Dz.ew 1078 posiada kształt wydłużonego prostokąta o szerokości ok 2 m i długości 681 m. Działka stanowi las. Działka ma dostęp do drogi krajowej DK 50. Teren działki nieogrodzony. Działka nie posiada dostępu do żadnej infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wynosi 162.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121.500,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 16.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Otwocku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 247/23).

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.