Kontakt

  • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
  • tel.: 022 719-50-22
  • fax.: 022 719-50-33
  • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałki 8:00 - 17:00
  • wtorek-czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

  • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

  1.  

Licytacje nieruchomości:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWWA1O/00030571/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2023r. o godz. 09:15 w Sąd Rejonowy w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Adam Zegar położonej: 05-480 Karczew, Brzezinka 38, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00030571/8. Nieruchomość składa się z działki ew. nr 181/1, obręb 0001 Brzezinka o pow. 747 m.kw.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 189,70 mkw. Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek przyłączony do miejskiej sieci elektrycznej oraz wodociągowej, kanalizacja- szambo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej . Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 507 068,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 380 301,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 706,80,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej na dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej na dzień przed licytacją

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 996/19)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30/01/2023 r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 05-400 Otwock, ul. Giżycka 2B, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00059550/4, składającej się z działki ew. nr 117 obręb 19 o powierzchni 600,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będącej własnością dłużników Weroniki Bednarczyk i Marcina Bednarczyka na zasadzie wspólności ustawowej majatkowej małżeńskiej.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zagospodarowana- podjazd z kostki, trawnik z roślinnością ozdobną, w narożniku wiata śmietnikowa. Ogrodzenie z bramą wjazdową przesuwną automatyczną i furtką. Doprowadzone przyłącza infrastruktury technicznej.
Budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości jest wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w 2010r. , ma powierzchnię użytkową 184,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 222 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwóm trzecim sumy oszacowania i wynosi 814 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 200,00 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1424/17)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  •  

Close Menu