Kontakt

  • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
  • tel.: 022 719-50-22
  • fax.: 022 719-50-33
  • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałki 8:00 - 17:00
  • wtorek-czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

  • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

  1.  

Licytacje nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2020r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących własność Graficon Factory Sp. z o.o. Sp.K.:

1) zabudowanej nieruchomości położonej w Kącku , gmina Wiązowna przy ul. Jagodowej 22, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00077016/1 Nieruchomość składa się z działki nr 699/10 z obrębu 0011 o pow. 1200 m.kw.
Nieruchomość znajduje się na osiedlu zamkniętym, monitorowanym.Posesja jest nie4zagospodarowana, doprowadzone przyłącze wodne.
Posesja zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie.
Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, 2-kondygnacyjny, z garażem 2-stanowiskowym, niepodpiwniczony, wolnostojący w stanie zbliżonym do stanu surowego zamkniętego. Brak pokrycia dachowego, elewacji, brak tynków wewnętrznych, izolacji cieplnych, posadzki szlichta betonowa. Brak bramy garażowej i okna w poziomie parteru. Brak instalacji.Brak pokrycia dachowego i stropu nad piętrem prowadzi do zawilgocenia obiektu, co prowadzi do podwyższonego zużycia technicznego konstrukcji. Powierzchnia użytkowa 196,49 m.kw
Suma oszacowania wynosi 381 240,00zł (w tym podatek VAT 8%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 930,00zł(w tym podatek VAT 8%).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 124,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej drogą wewnętrzną , ktorą stanowią dz.699/15 , 699/14 i 699/13 ( KW Wa1O/00066754/6 i Wa1O/00065786/2). Nieruchomość objęta księgą wieczystą Wa1O/00077016/1 jest przedmiotem sprzedaży łącznie z udziałem 1/10 cz. w drodze wewnętrznej, na którą składają się nieruchomości objęte księgami wieczystymi Wa1O/00066754/6 i Wa1O/00065786/2.

2. udział 1/10 części w nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, Kąck, przy ul. Jagodowej, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW Wa1O/00066754/6. Stanowi ona działki ew. nr. 699/13 i 699/14, w obr. 0011, o pow. 1327 m2, które tworzą łącznie drogę wewnętrzną o szer. 6m, biegnącą wzdłuż wschodniej granicy osiedla, nawierzchnia z kostki Bauma.
Suma oszacowania wynosi 36 522,88zł ( w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 392,16zł ( w tym podatek VAT 23%).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 652,29zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3. udział 1/10 części w nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, Kąck, przy ul. Jagodowej, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00065786/2. Stanowi ona działkę ew. nr. 699/15, w obr. 11 Kąck, o pow. 228 m2. Działka zagospodarowana na parking i wjazd na Osiedle Rezydencje Kąck, nawierzchnia z kostki Bauma. Tymczasowe biuro budowy (kontener) nie stanowi przedmiotu wyceny.
Suma oszacowania wynosi 3 863,43zł ( w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 897,57zł( w tym podatek VAT 23%).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 386,34zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 16/12/2020r. o godz. 15.00 w sali nr.1 w Sądzie Rejonowym w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ” Devon Foods” Sp. z o.o. położonej: 05-462 Wiązowna, Majdan przy ul. Pięknej 42 i 42 A, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1O/00015418/7. Nieruchomość składa się z 2 działek ewidencyjnych w obrębie nr. 15, przylegających do siebie i tworzących całość gospodarczą: dz. 282/2 o pow. 3620m2 i dz. 289/4 o pow. 693m2. Kształt działek nieregularny. Media: doprowadzone przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacja lokalna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości znajdują się budynki:
– budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wolnostojący. Pow. użytk. 160m2.
– kompleks produkcyjno-magazynowy. Obiekt w części 2-kondygnacyjny, w części parterowy, niepodpiwniczony. Pow. użytk. ok. 550m2
– budynek warsztatowy, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Pow. użytk. 108m2
– budynek mieszkalno-biurowy, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pow. użytk. ok. 140m2
– budynek gospodarczy, parterowy. Budynek do rozbiórki, nie uwzględniony w wycenie.
W dziale III kw wpisane jest prawo osobiste – służebność osobista na rzecz Andrzeja, Marioli, Marty i Michała Augustyniak : dożywotnie i nieodpłatne prawo zamieszkiwania w budynkach znajdujących się na nieruchomości .
Suma oszacowania wynosi 1 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 893 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Close Menu