Kontakt

  • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
  • tel.: 022 719-50-22
  • fax.: 022 719-50-33
  • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałki 8:00 - 17:00
  • wtorek-czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

  • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

  1.  

Licytacje nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 05-400 Otwock, ul. Giżycka 2B, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00059550/4, składającej się z działki ew. nr 117 obręb 19 o powierzchni 600,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będącej własnością dłużników Weroniki Bednarczyk i Marcina Bednarczyka na zasadzie wspólności ustawowej majatkowej małżeńskiej.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zagospodarowana- podjazd z kostki, trawnik z roślinnością ozdobną, w narożniku wiata śmietnikowa. Ogrodzenie z bramą wjazdową przesuwną automatyczną i furtką. Doprowadzone przyłącza infrastruktury technicznej.
Budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości jest wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w 2010r. , ma powierzchnię użytkową 184,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 222 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 916 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 200,00 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 1424/17)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej (tereny rolne) położonej: 05-462 Wiązowna, Wiązowna Kościelna dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze Wa1O/00040676/7,
stanowiącej własność Rafała Piontek w udziale 1/2 i Elżbiety Siemianowskiej w udziale 1/2. Nieruchomość składa się z działek ew. nr 145/1, 145/2, 145/3, 145/4 i 145/5 o łącznej pow. 13 404 m.kw., w tym cztery działki budowlane i wewnętrzna droga dojazdowa:
działka 145/1 o pow. 3187 m.kw, działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, nieogrodzona, bez przyłączy infrastruktury technicznej,działka krótszym bokiem przylega do ul. Modrzewiowej
działka 145/2 o pow. 3187 m.kw, działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, w części zadrzewiona, nieogrodzona, bez przyłączy infrastruktury technicznej,działka dłuższym bokiem przylega do drogi wewnętrznej
działka 145/3 o pow. 3107 m.kw działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, w znacznej części zadrzewiona, nieogrodzona, bez przyłączy infrastruktury technicznej,w cześci południowej rów melioracyjny,działka dłuższym bokiem przylega do drogi wewnętrznej
działka 145/4 o pow. 3108 m.kw działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, w części zadrzewiona, nieogrodzona, bez przyłączy infrastruktury technicznej,w cześci północnej rów melioracyjny,działka dłuższym bokiem przylega do drogi wewnętrznej
działka 145/5 o pow. 815 m.kw stanowi drogę wewnętrzną do działek 145/1, 145/2, 145/3 oraz 145/4, działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, w części zadrzewiona, nieogrodzona, bez przyłączy infrastruktury technicznej. Działka stanowi wschodnią część drogi wewnętrznej, łącznie z działką sąsiednią nr 144/5 tworzy drogę wewnętrzną o normatywnej szerokości. Droga nieurządzona.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do ul. Modrzewiowej – od dz. 145/1 oraz 145/5 (droga ogólnodostępna we władaniu Gminy) oraz dostęp poprzez ustanowioną służebność do drogi publicznej- ul. Kąckiej

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 107/LIX/2018 z dnia 28/08/2018r. nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 22.09. MN

Brak infrastruktury technicznej, w zasięgu energia elektryczna, wodociąg.

W dziale I księgi wieczystej Wa1O/00040676/7 wpisana jest odpłatna, ustanowiona na czas nieoznaczony służebność gruntowa przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów przez działkę nr ew. 146/1 objętej Księga wieczystą Wa1O/00075058/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr ew. 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5 zgodna z treścią par. 2 umowy z dnia 18/06/2013r. , rep. A nr 2933/2013

W dziale I księgi wieczystej Wa1O/00040676/7 wpisana jest nieodpłatna, ustanowiona na działce nr ew. 144/5 objętej Księga wieczystą Wa1O/00025263/8 służebność gruntowa polegająca na obciążeniu tej działki prawem przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia infrastruktury technicznej do działek nr ew. 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5 zgodnie z treścią par. 3 oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 14/11/2013r. Rep . 6363/2013

W dziale III ksiegi wieczystej Wa1O/00040676/7 wpisana jest nieodpłatna ustanowiona na działce nr ew. 145/5 służebność gruntowa polegająca na obciążeniu tej działki prawem przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia infrastruktury technicznej do działek nr ew. 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5 zgodnie z treścią par. 3 pkt 2 oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 14/11/2013r. Rep . 6363/2013.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 379 320,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 034 490,00zł,
Licytant przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 932,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 366/19)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01/12/2022r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej (tereny rolne odłogowane)położonej: 05-462 Wiązowna, Wiązowna Kościelna, ul. Duchnowska dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze Wa1O/00041211/7 sstanowiącej własność Rafała Piontek w udziale 1/2 i Elżbiety Siemianowskiej w udziale 1/2.
Nieruchomość składa się z działki ew. nr 26 o pow. 8800 m.kw.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 107/LIX/2018 z dnia 28/08/2018r. nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 22.09. MN. Nieruchomość jest niezabudowana.
Infrastruktura techniczna- w ulicy energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Gazociąg wysokiego ciśnienia. Nieruchomość posiada bezpośredni dostep do drogi publicznej – ul. Duchnowskiej. Działka nieużytkowana, nieogrodzona , w części południowej i północnej zadrzewiona. Przez teren działki , w części południowej przebiega wodociąg, w południowo-zachodnim narożniku przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia ze strefą kontrolowaną po 40 m od osi przewodu i ze strefą ograniczonej zabudowy po 17,5 m od osi. Powierzchnia strefy ograniczonej zabudowy wynosi 1120 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 1 359 424,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 019 568,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 942,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 365/19)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  •  

Close Menu