Kontakt

 • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
 • tel.: 022 719-50-22
 • fax.: 022 719-50-33
 • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

 • poniedziałki 8:00 - 17:00
 • wtorek-czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

 • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

 1.  

Licytacje nieruchomości:

                   

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013[6] kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14/06/2021 o godz. 12:00 rozpocznie się DRUGA elektroniczna licytacja nieruchomości (tryb uproszczony) należącej do dłużnika: Zbigniew Rosłaniec położonej: 05-430 Celestynów, Ponurzyca, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00052197/2, składającej się z dwóch nieprzylegających do siebie działek leśnych nr ew. 1465 i 1476 w obrębie 15, o łącznej powierzchni 6900m2. Działka ew. 1465 o pow. 3200m2, działka ew. 1476 o pow. 3700m2.

  Suma oszacowania działki ew. 1465 wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 15 500,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu działki ew. 1465 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to 3 100,00zł jest najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Suma oszacowania działki ew. 1476 wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu działki ew. 1476 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Zgodnie z przepisem art. 867 ze zn. 2 w zw. z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  Licytacja zakończy się 21/06/2021 o godz. 12:00.

  Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz w czasie trwania licytacji elektronicznej.
  oraz przeglądać w Kancelarii Komornika ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w godzinach urzędowania Kancelarii poniedziełek-piątek 10:00-15:00.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

  https://elicytacje.komornik.pl/

  Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika numer 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
  Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
  Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
  Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
  Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
  Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
  Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z tego uprawnienia albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
  W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
  Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  UWAGA:

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 12/07/2021r. o godz.14:00
  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Hauk (z domu Całka) położonej: 05-400 Otwock, Żeromskiego 80a, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o nr KW Wa1O/00038413/9. Nieruchomość oznaczona jest jako działka nr ew. 12/2, obręb 0067 67, o pow. 0,0780 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Wjazd na teren odbywa się od strony ul. Żeromskiego drogą należącą do właścicieli nieruchomości sasiednich. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym ze strychem, niepodpiwniczonym, o pow. użytk. 37 m2. Posiada on instalację elektryczną. Stan techniczny budynku oceniono jako zły. Standard budynku oceniono jako bardzo niski.Na terenie nieruchomości znajduje się także wiata stalowa, o pow. zabudowy 14 m.kw. , kryta deskami i papą spełniająca jednocześnie funkcję zadaszenia nad wejściem do budynku.
  Przy południowej granicy działki znajduje się przenośny blaszak, a przy granicy północnej stoi słup elektroenergetyczny niskiego napięcia. W dziale III kw ujawniona jest dożywotnia służebność mieszkania i użytkowania przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z inf. UM Otwock osoba, na rzecz której przysługiwała w/w służebność nie żyje od 2003r.W dziale III Księgi wieczystej wpisane są także prawa i roszczenia przysługujące Irenie Całka wynikające z umowy pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie z dnia 27/11/2001 roku., przedmiotem wykonywania jest działka 12/2.

  Suma oszacowania wynosi 221 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 147 466,67zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 120,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-07-2021r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą Wa1O/00042713/3 należącego do Krzysztofa Jabłonowskiego i udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą Wa1O/00042713/3 należącego do Anny Radziszewskiej (poprzednio Jabłonowskiej) . Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ew. 129/4 o pow. 2800 m.kw położona jest w Wiązownie Kościelnej, gmina Wiązowna przy ul. Jesionowej , w pierwszej linii zabudowy.
  Dla w/w nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku
  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00042713/3.
  Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wiązowna nR 107/lix/2018 z dnia 28/08/2018R.nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 22.12.MN

  Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, z dwóch stron ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Działka zadrzewiona- zadrzewienie ok. 0,9. Infrastruktura techniczna- w ulicy pełne uzbrojenie techniczne.

  Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Krzysztofa Jabłonowskiego wynosi 255 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 625,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Krzysztofa Jabłonowskiego powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 550,00zł.

  Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Anny Radziszewskiej (poprzednio Jabłonowskiej) wynosi 255 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 625,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 należącego do Anny Radziszewskiej (poprzednio Jabłonowskiej) powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 550,00zł.

  Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Krzysztofa Jabłonowskiegoo i udziału 1/2 należącego do Anny Radziszewskiej (poprzednio Jabłonowskiej) wynosi 511 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 383 250,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Krzysztofa Jabłonowskiegoo i udziału 1/2 należącego do Anny Radziszewskiej (poprzednio Jabłonowskiej powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 100,00zł.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2021r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wys. 1/2 należącego do Jacka Kowalskiego oraz udziału w wys. 1/2 należącego do Renaty Kowalskiej (obecnie Król) w nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, ul. Broniewskiego 16, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00019932/4. Działka nr ew.747,o pow. 0,1049 ha, obręb 0001, Celestynów. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej 176m2, wolno stojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym oraz budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 77m2, wolno stojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

  Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Jacka Kowalskiego wynosi 166 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 912,50zł.
  Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Jacka Kowalskiego powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 655,00zł.

  Suma oszacowania udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Renaty Kowalskiej (obecnie Król) wynosi 166 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 912,50zł.
  Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do Renaty Kowalskiej (obecnie Król) powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 655,00zł.

  Suma oszacowania nieruchomości o nr KW WA1O/00019932/4 wynosi 333 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 825,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 310,00zł.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej Czytelnia Akt odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 •  

Close Menu