Kontakt

 • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
 • tel.: 022 719-50-22
 • fax.: 022 719-50-33
 • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

 • poniedziałki 8:00 - 17:00
 • wtorek-czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

 • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

Licytacje nieruchomości:

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku  Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 10/09/2019r. o godz. 12.20 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużników: Małgorzata Szkóp i Marcin Szkóp:
  1) nieruchomości położonej: 05-420 Józefów, ul. Polna 10a, składającej się z działki gruntu o nr ew. 30/5 z obrębu 37 o łącznej powierzchni 417 m2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00058042/3. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 140,4 m2. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe- nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieograniczony działki gruntu, pasem szer. 1 metra na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp zoo, a także nieodpłatne prawo użytkowania działki gruntu, pasem szer. 1 metra na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren.
  Suma oszacowania wynosi 970 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 646 666,67zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

  2) udziału 1/12 w nieruchomości położonej w Józefowie stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 30/12 z obrębu 37 o łącznej powierzchni 684 m2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00057996/8. Nieruchomość użytkowana jest jako droga osiedlowa. Stanowi drogę dojazdową do m.in. nieruchomości objętej księgą WA1O/00058042/3.
  Suma oszacowania wynosi 16 153,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10768,67zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 615,30zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  PKO BPSA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 10/09/2019r.r. o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00042957/5. Dłużnikiem w sprawie Kmp 12/16 jest Krzysztof Hajdacki.
  W księdze wieczystej WA1O/00042957/5 jako właściciel udziału 1/2 będącego przedmiotem licytacji figuruje Pani Monika Aldona Hajdacka. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dn. 28/12/2015r uznano za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela ze sprawy Kmp 12/16 umowę darowizny , na mocy której dłużnik Krzysztof Hajdacki darował Monice Aldonie Hajdackiej należący do niego udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00042957/5.
  Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ew. 63 o łącznej pow. 0,2488 ha, ob. 0170 170, położona przy ul. Niezapominajki, blisko skrzyżowania z ul.Tulipanową w Otwocku. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, nieogrodzona. Posiada dostęp do drogi publicznej.
  Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 84 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 400,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 460,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz.14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Otwocku, ul. Geislera 10, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Wa1O/00004996/2 stanowiącej własność Haliny Komorowskiej.
  Nieruchomość składa się z działki gruntu nr ew. 10 z obrębu 0096, 96 o pow. 0,1013 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, murowanym, piętrowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, posiada oddzielne wejście na piętro i poddasze użytkowe. Budynek mieszkalny ma -według założeń wlasnych- powierzcnię użytkową – 434 m.kw, został wybudowany w 1989r.
  Na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy, w zabudowie, murowany, parterowy, podpiwniczony o pow. użytkowej 60 m.kw, wybudowany w 1975 roku.
  Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków budynek mieszkalny ma pow. zabudowy 227 m. kw. a budynek gospodarczy ma pow. zabudowy 49 m.kw.
  Zgodnie z pismem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z dnia 01/03/2018r. w tut. Inspektoracie nie były prowadzone postępowania administracyjne dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dot.w/w nieruchomości .Teren nieruchomości ogrodzony, dojście i dojazd do budynków utwardzony kostką brukową. Nieruchmość posada dostęp do drogi publicznej.
  Budynek mieszkalny posiada instalację wodną , gazową , elektryczną, kanalizacyjną , alarmową i domofon. Kanalizacja miejska, woda z własnego ujęcia. Gaz miejski. Co i cw z dwufunkcyjnego pieca gazowego.
  Budynek gospodarczy posiada instalację wodną , elektryczną i kanalizacyjną. Woda z własnego ujęcia, kanalizacja miejska, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.Cw z podgrzewacza.
  Suma oszacowania wynosi 1 662 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 246 875,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 166 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 18-09-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20
  należącego do dłużniczki Joanny Grzelewskiej
  położonego: 05-400 Otwock, MICHAŁA ANDRIOLLEGO 57,
  dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00060980/7 .
  Lokal ma powierzchnię 27,80 m.kw znajduje się na 4 (ostatnim pietrze) w zachodnim narożniku budynku , składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Użytkowanie piwnicy w części wspólnej budynku. Lokal znajduje się w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Suma oszacowania wynosi 132 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz.15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, ul. Wypoczynkowa 49,
  dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1O/00061301/1 . Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nieruchomość stanowi własność Janusza Piechoty. Wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18/09/2014r. sygn. III C 287/14 uznano za bezskuteczną względem wierzycieli ze sprawy Km 1419/11 umowę przeniesienia własności w/w nieruchomości na Janusza Piechotę . Dłużnikiem w sprawie jest Mirosława Ostrowska. Nieruchomość gruntowa składa się z działek ew. nr 12/2 i 12/3 z obrębu 233 i ma powierzchnię 2540 m2.  Działka o nr 12/2 ma powierzchnię 902 m2, kształt trapezu, krótszym bokiem przylega do ulicy. Działka porośnięta starodrzewiem sosny. Na działce zabudowa rekreacyjna nie związana trwale z gruntem (nie podlegająca wycenie), w stanie wysokiego zużycia (powyżej 70%). Doprowadzone przyłącze elektryczne, na działce studnia, zbiornik na nieczystości. Działka ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej z bramą od strony ulicy, w stanie technicznego zużycia (korozja, ubytki). Działka o nr 12/3 znajduje się pomiędzy działką ew. nr 12/2 i rzeką Świder. Działka w kształcie trapezu, dostęp do drogi publicznej przez działkę ew. nr 12/2. Powierzchnia działki 1638 m2. Działka 12/3 porośnięta starodrzewiem sosny, w części ogrodzenie z siatki metalowej. Przez teren działki przebiega gazociąg. Nieruchomość posiada walory rekreacyjne ze względu na występującą zieleń wysoką i bliskość rzeki.
  Występująca na działce zabudowa drewniana kwalifikuje się do rozbiórki. Suma oszacowania wynosi 230 503,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 877,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 050,30zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 .
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2019r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
  należącej w 1/2 do Jana Ragusa i w 1/2 do Wojciecha Ragusa
  położonej: 05-420 Józefów, ul. Pawia 11
  dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00033716/8 Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 96, B, o pow. 0,0450 ha, obręb 0057 57. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany , o powierzchni zabudowy 147 m.kw.
  Zgodnie z pisemem ze Starostwa Otwockiego z dnia 04.10.2018r. w archiwum Starostwa Powiatowego w Otwocku nie stwierdzono dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę na działce 96 obręb 57 w Józefowie, przy ul. Pawiej.
  Zgodnie z pismem z dnia 23/ 08/2018 r. znak PINB7145/127/2018.MCH PINB w Otwocku w archiwum tut. Inspektoratu nie odnaleziono akt dot. przyjęcia do użytkowania budynku usytuowanego na przedmiotowej działce.
  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako : M; funkcja terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Teren jest ogrodzony.
  Dojście i dojazd do budynku oraz teren za budynkiem częściowo utwardzone kostką brukową. Przedmiotowa działka posiad dostęp do drogi publicznej.
  Działka zabudowana jest bunkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, parterowym z użytkowym poddaszem , podpiwniczonym. Osiedle ” Dębinka”, budynek o pow. użytkowej 102,60 m.kw parter+ 64,30 m.kw podasze użytkowe= 166,90 m.kw. Budynek posiada instalację: wodną, gazową, elektryczną (2 liczniki), kanalizacyjną, alarmową ( nie działa) i domofonową. Kanalizacja do własnego szamba. Woda miejska i z własnego ujęcia. Gaz miejski. C.o i c.w z pieca gazowego dwufunkcyjnego. C.w dodatkowo z bojlera elektrycznego. Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 803 500,00zł ( suma oszacowania udziału 1/2 :
  401 750,00zł) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 602 625,00zł. (cena wywołania udziału 1/2 : 301 312,50zł)
  Licytant przystępujący do przetargu całości nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 350,00zł ( udziału 1/2 : 40 175,00zł) Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2019r. o godz.12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
  należącej do dłużnika: Marcina Sokołowskiego i Marty Sokołowskiej
  położonej: 05-430 Celestynów, Jatne,
  dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00049682/5 Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 122/13, B, o powierzchni 0,1518 ha, obręb 0005, Jatne. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren ogrodzony. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany o powierzchni użytkowej 265,30 m2. Na parterze znajduje się przedsionek, hall, dwa przedpokoje, trzy pokoje, garderoba, kuchnia, jadalnia, WC, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie magazynowe oraz garaż. Poddasze użytkowe stanowi jedno pomieszczenie. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty zniszczoną papą. Budynek posiada instalacje: wodną, elektryczną, c.o., kanalizacyjną i domofonową. Na poddaszu wyprowadzenia instalacji. Kanalizacja do szamba. Woda miejska. C.o. z pieca węglowego. Budynek najprawdopodobniej od dawna niezamieszkały. Z prawem własności w/w nieruchomości związana jest służebność przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia niezbędnych mediów przez działkę nr 122/8 (KW 37127) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/13. Z księgi wieczystej KW WA1O/00049682/5 wynika, że służebność ta została ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/3, jednakże z księgi wieczystej WA1O/00037127/0 wynika, że służebność ta przysługuje na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/13, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 01.12.2000r. rep. A 7046/00. Suma oszacowania wynosi 394 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 460,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 12 w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Close Menu