Kontakt

 • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
 • tel.: 022 719-50-22
 • fax.: 022 719-50-33
 • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

 • poniedziałki 8:00 - 17:00
 • wtorek-czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

 • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

 •  

Licytacje nieruchomości:

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Bocian położonej: 05-462 Wiązowna, Polna 42, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1O/00009935/2. Nieruchomość o pow. 3700 m2 składająca się z działki ew. nr.77/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 160 m2, garażowo-gospodarczym (biurowym) o pow. użytkowej 243,45 m2 i warsztatowym (handlowo-usługowym) o pow. użytkowej 197,21 m2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna, dożywotnia i osobista służebność mieszkania polegająca na prawie zamieszkania w całym budynku mieszkalnym oraz prawo użytkowania działki nr.77/6 i znajdującego się na nim budynku gospodarczego na rzecz Barbary i Stanisława Bocian. Barbara Bocian zmarła w 2017 roku.
  Suma oszacowania wynosi 1 580 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 053 400,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 158 010,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 04-03-2020r. o godz.14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Hauk (z domu Całka) położonej: 05-400 Otwock, Żeromskiego 80a, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o nr KW Wa1O/00038413/9. Nieruchomość oznaczona jest jako działka nr ew. 12/2, obręb 0067 67, o pow. 0,0780 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Wjazd na teren odbywa się od strony ul. Żeromskiego drogą należącą do właścicieli nieruchomości sasiednich. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym ze strychem, niepodpiwniczonym, o pow. użytk. 37 m2. Posiada on instalację elektryczną. Stan techniczny budynku oceniono jako zły. Standard budynku oceniono jako bardzo niski.Na terenie nieruchomości znajduje się także wiata stalowa, o pow. zabudowy 14 m.kw. , kryta deskami i papą spełniająca jednocześnie funkcję zadaszenia nad wejściem do budynku.
  Przy południowej granicy działki znajduje się przenośny blaszak, a przy granicy północnej stoi słup elektroenergetyczny niskiego napięcia. W dziale III kw ujawniona jest dożywotnia służebność mieszkania i użytkowania przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z inf. UM Otwock osoba, na rzecz której przysługiwała w/w służebność nie żyje od 2003r.W dziale III Księgi wieczystej wpisane są także prawa i roszczenia przysługujące Irenie Całka wynikające z umowy pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie z dnia 27/11/2001 roku., przedmiotem wykonywania jest działka 12/2.

  Suma oszacowania wynosi 221 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 900,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 120,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Graficon Factory Sp. z o.o. Sp.K. :

  1. nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, Kąck, przy ul. Jagodowej 22, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00077016/1. Stanowi ona działkę ew. nr. 699/10, w obr. 0011, o pow. 1200 m2., na osiedlu zamkniętym, monitorowanym. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Doprowadzone przyłącze wodne. Budynek jednorodzinny, 2-kondygnacyjny, z garażem 2-stanowiskowym, niepodpiwniczony, wolnostojący. Pow. użytk. 196,49 m2. Budynek w stanie zbliżonym do stanu surowego zamkniętego. Brak pokrycia dachowego, elewacji, brak tynków wewnętrznych, izolacji cieplnych, posadzki szlichta betonowa. Brak bramy garażowej i okna w poziomie parteru.
  Suma oszacowania wynosi 381 240,00zł (w tym podatek VAT 8%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 930,00zł(w tym podatek VAT 8%).
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 124,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej drogą wewnętrzną , ktorą stanowią dz.699/15 , 699/14 i 699/13 ( KW Wa1O/00066754/6 i Wa1O/00065786/2). Nieruchomość objęta księgą wieczystą Wa1O/00077016/1 jest przedmiotem sprzedaży łącznie z udziałem 1/10 cz. w drodze wewnętrznej, na którą składają się nieruchomości objęte księgami wieczystymi Wa1O/00066754/6 i Wa1O/00065786/2.

  2. udział 1/10 części w nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, Kąck, przy ul. Jagodowej, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW Wa1O/00066754/6. Stanowi ona działki ew. nr. 699/13 i 699/14, w obr. 0011, o pow. 1327 m2, które tworzą łącznie drogę wewnętrzną o szer. 6m, biegnącą wzdłuż wschodniej granicy osiedla, nawierzchnia z kostki Bauma.
  Suma oszacowania wynosi 36 522,88zł ( w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 392,16zł ( w tym podatek VAT 23%).
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 652,29zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  3. udział 1/10 części w nieruchomości położonej: 05-462 Wiązowna, Kąck, przy ul. Jagodowej, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1O/00065786/2. Stanowi ona działkę ew. nr. 699/15, w obr. 11 Kąck, o pow. 228 m2. Działka zagospodarowana na parking i wjazd na Osiedle Rezydencje Kąck, nawierzchnia z kostki Bauma. Tymczasowe biuro budowy (kontener) nie stanowi przedmiotu wyceny.
  Suma oszacowania wynosi 3 863,43zł ( w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 897,57zł( w tym podatek VAT 23%).
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 386,34zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 23-03-2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużnika: Rafał Jaskólski położonej: 05-400 Otwock przy ul. Niezapominajki 50, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00065252/0. Nieruchomość stanowi działkę ew. nr 62 w obrębie 259, o pow. 698 m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Działka o kształcie prostokątna, niezagospodarowana. W jej narożniku znajduje się kontener blaszany nie związany z gruntem (nie stanowi on przedmiotu wyceny). Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Budynek w stanie surowym otwartym. Pow. zabudowy ok. 178 m2.
  Suma oszacowania wynosi 438 476,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 857,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 847,60zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Close Menu