Kontakt

 • ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock
 • tel.: 022 719-50-22
 • fax.: 022 719-50-33
 • e-mail: otwock@komornik.pl

Kancelaria czynna:

 • poniedziałki 8:00 - 17:00
 • wtorek-czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Godziny przyjęcia interesantów:

 • poniedziałki 9:00 - 17:00

Licytacje ruchomości:

 

 1.  

Licytacje nieruchomości:

                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                        nr KW WA1O/00052197/2  W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Magdalena Grzędzielska na podstawie  art. 867 kpc w zw. z art. 1013[6] kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2021 o godz. 12:00  rozpocznie się  pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości (tryb uproszczony) należącej do dłużnika: Zbigniew Rosłaniec położonej: 05-430 Celestynów, Ponurzyca, dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1O/00052197/2, składającej się z dwóch przylegających do siebie działek leśnych nr ew. 1465 i 1476 w obrębie 15, o łącznej powierzchni 6900m2. Działka ew. 1465 o pow. 3200m2,  działka ew. 1476 o pow. 3700m2.

Suma oszacowania działki ew. 1465 wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  23 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu działki ew. 1465 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania działki ew. 1476 wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  27 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu działki ew. 1476 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest       3 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 867 ze zn. 2 w zw. z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytacja zakończy się 17.03.2021 o godz. 12:00.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz w czasie trwania licytacji elektronicznej.

oraz przeglądać w Kancelarii Komornika ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w godzinach urzędowania Kancelarii poniedziełek-piątek 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

https://elicytacje.komornik.pl/

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika numer 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z tego uprawnienia albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Banaszczyk Zastępca Magdalena Grzędzielska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2021 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy w Otwocku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Wa1O/00066517/3. położonej przy ul. Duchnowskiej w Wiązownie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 42/10, w obrębie Wiązowna Kościelna o powierzchni 3.486 m2, będącej własnością dłużnika: Małgorzaty Gołkowskiej i Huberta Gołkowskiego na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej. Nieruchomość położona w enklawie zieleni z jednoczesną optymalną dostępnością, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka położona jest w zasięgu uzbrojenia. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wiązowna zatwierdzonym Uchwałą Nr 107.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28.08.2018 r. przedmiotowa działka 42/10 z obrębu Wiązowna Kościelna położona jest na terenie oznaczonym symbolem 22.16.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Suma oszacowania wynosi 719 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 539 790,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 972,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank Millennium SA 62 11602202 0000 0001 7961 8759
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 111/19).
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 •  

Close Menu